Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening

mini BSLF Logo 2

 

 

 

    Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forenings vedtægter

 

 

 

 

 

§ 1 Navn & Hjemsted.

Foreningens navn: Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening
Adresse: Pingels Alle 1, 3700 Rønne
Hjemsted: Bornholms Regionskommune, Bornholm
Stiftet: 24. marts 1987 på Bornholms Centralbibliotek

§ 2 Formål.

Foreningens formål er at samle slægts- og lokalhistorisk interesserede personer for i et socialt og forpligtende fællesskab at fremme interessen for slægtsforskning og lokalhistorie.
Det hører også under foreningens formål at samarbejde med andre slægtshistoriske foreninger samt med Bornholms Ø-arkiv og andre lokalhistoriske arkiver.

§ 3 Medlemmer.

Som medlemmer optages personer der tilslutter sig foreningens formål.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover deres kontingentforpligtelse.
Foreningens medlemmer kan frit benytte de hjælpemidler og oplysninger der står til foreningens rådighed.

§ 4 Kontingent.

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen, og skal være betalt senest den 1. marts. Hvis medlemmet herefter er i restance med kontingentet eller anden skyldig betaling, vil det blive slettet.
Nye medlemmer, som optages efter den 1.juli, betaler kun halvt kontingent for det pågældende år.

§ 5 Generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen pr. brev med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar, og skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.)
5. Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
6. Valg i henhold til § 7.
7. Eventuelt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver dog at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Der skal foretages skriftlig afstemning såfremt blot et enkelt medlem ønsker det.
Stemmeret har alle medlemmer ved personligt fremmøde.

Referat fra generalforsamlingen underskrives af bestyrelsen samt generalforsamlingens dirigent.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom over for bestyrelsen.
Begæringen skal være ledsaget af en dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens modtagelse.
Indkaldelse med dagsorden udsendes til medlemmerne pr. brev eller pr. e-mail senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7 Bestyrelse & Revisor

Foreningens bestyrelse består af 5 til 7 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et til tre menige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en toårig periode. Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen vælger formand på ulige år og kasserer på lige år.
De øvrige tre til fem bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen med to til tre medlemmer på ulige år, og et til to medlemmer på lige år.
Derudover vælges en suppleant til bestyrelsen hvert år for en toårig periode. 1-ste suppleanten på ulige år, og 2-den suppleanten på lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden/næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Sekretæren skriver et nummereret referat, som godkendes og underskrives af deltagende bestyrelsesmedlemmer ved næste bestyrelsesmøde.

Der vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant.

De to suppleanter til bestyrelsen har ret til at overvære bestyrelsesmøderne.

§ 8 Regnskab.

Regnskabsåret er kalenderåret.
Kassereren fører regnskab og er ansvarlig for foreningens midler, som indsættes i et pengeinstitut. Revisoren reviderer det afsluttede regnskab, og aflægger beretning om regnskabets stand til bestyrelsen.

§ 9 Forpligtelser.

Foreningen tegnes af formanden/næstformanden og et bestyrelsesmedlem. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende kapital.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen som helst personlig forpligtelse eller hæftelse.

§ 10 Opløsning af foreningen.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse herom af to på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst 30 dages mellemrum. På den første af disse generalforsamlinger skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for en opløsning for at denne er gyldig. På den anden generalforsamling træffes beslutningen ved simpelt stemmeflertal.

Ved foreningens ophør skal eventuel kapital overgå til bornholmske foreninger eller arkiver. Pengene skal gå til slægts- eller lokalhistorisk forskning.
Fordelingen af pengene foretages på førstkommende generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2012.

Adresse : Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening,

Bornholms Lokalhistoriske Arkiv, Pingels Allé 1, 3700 Rønne

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.